Политика за поверителност

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ – ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Това споразумение се прилага при съхранение на кандидатури в JobMonser.bg и е неразделна част от Условията.

Дата на актуализация:  Октомври 2019

1. Обработване на лични данни

Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

2. Представители на Работодателите

2.1. С цел предоставяне на Услугите и осигуряване на достъп до тях JobMonster.bg обработва данни относно лицата, представляващи Работодателя при ползване на Услугите (“Представители”).

2.2. JobMonster.bg обработва личните данни на лицата Представители на Работодателя в ролята на Администратор на лични данни съобразно Политиката за защита на личните данни за Работодатели, неразделна част от тези Условия.

2.3. При добавяне на допълнителни потребители и лица за контакт в акаунта на Работодателя, Вие декларирате, че имате необходимата оторизация и че сте информирали и запознали лицата с Политиката за защита на личните данни на JobMonster.bg, преди да направите това.

3. Кандидатури по обяви

При публикуване на обява:

3.1. Работодателят е Администратор на лични данни по отношение на получените кандидатури в своя акаунт.

3.2. Сайтът е технологична платформа, осигуряваща възможност за получаване и съхранение на кандидатури, изпратени от кандидати, по обяви на Работодателя, като в ролята си на доставчик на тази услуга JobMonster.bg е Обработващ лични данни.

4. Задължения на Работодателите

Като част от тези Условия, Работодателят:

4.1. определя целите и средствата за обработването на личните данни, като обработването необходимо за публикуване на обяви за свободни работни места и получаване и съхранение на кандидатурите по тях в акаунта на Работодателя; Работодателят се задължава да не обработва личните данни на Кандидатите по негови обяви за цели различни от и несъвместими с посочените тук;

4.2. като Администратор е отговорен за избора на правно основание съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, на базата на което обработва получените кандидатури;

4.3. се задължава да осигури и носи пълна отговорност за зачитането и спазването на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и на тези Условия от своите Представители, от своя персонал и от всички други лица, на които би могъл да предостави данни относно Кандидатите;

4.4. при получаване на искане от Кандидати във връзка с упражняване на техните права, да изпълни исканията и/или върне мотивиран отговор в предвидените съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 срокове;

4.5. се задължава да посочи актуални данни за контакт на Кандидатите с него относно защитата на личните им данни, включително за контакт с Длъжностно лице по защита на данните (ако е приложимо);

4.6. да не изисква по никакъв повод от Кандидатите по негови обяви изпращането на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламент (ЕС) 2016/679 посредством Сайта. Сайтът не е предназначен за събиране, обработване и съхраняване на такива данни.

5. Обработване на лични данни с цел предоставяне на Услугите

JobMonster.bg предоставя технологично решение за получаване на кандидатури и съхранението им във Вашия акаунт, като във връзка с тази Услуга е Обработващ лични данни от Ваше име.

5.1. С приемането на настоящите Условия Вие възлагате на JobMonster.bg да обработва лични данни за целите на предоставяне на Услугите, предмет на настоящия Договор, от Ваше име, при стриктно спазване на тези Условия и съгласно Вашите Инструкции (т.5.3.).

5.2 JobMonster.bg се задължава да не обработва информация относно кандидати по Ваши обяви за цели, различни от определените в тези Условия, освен в случаите, когато е длъжен да направи това по силата на действащото законодателство или в случаите, когато е в ролята на Администратор.

5.3. Инструкции за обработка на лични данни. Това са инструкциите, съдържащи се в настоящия Договор, както и инструкции, направени посредством наличните в Сайта функционалности. Вие се съгласявате, че ще подавате Вашите инструкции по предвидените за това в Сайта начини и че Вашите инструкции ще са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

5.4. С приемането на тези Условия декларирате, че сте информирани, че в определени от закона случаи JobMonster.bg може да бъде задължен да запази и да разкрие на компетентните органи информация, която обработва от Ваше име JobMonster.bg се задължава да Ви информира за такива нареждания, освен в случаите, когато това е забранено от закона.

5.5. Обработването на личните данни от JobMonster.bg, свързано с предоставянето на Услугите, се осъществява на територията на Република България. JobMonster.bg няма да използва каквото и да е оборудване за обработване на информация относно Кандидатите по Ваши обяви, разположено извън ЕС.

6. Съхранение, изтриване и експорт на данни

С приемането на настоящите Условия Вие възлагате, а JobMonster.bg се задължава:

6.1. да осигури в Сайта технологична възможност за съхранение на изпратени от Кандидати кандидатури в акаунта Ви до изтриването им от Ваша страна (от Ваш Представител), но не по-дълго от 1 /една/ година от датата на публикуване на обявата;

6.2. да подсигури автоматично изтриване на кандидатури в акаунта Ви след изтичане на срок от 1 /една/ година от датата на публикуване на обявата (ако не са изтрити по-рано от Вас чрез използване на функционалностите на Сайта);

6.3. да осигури технологична възможност (функционалност) в Сайта на Кандидатите по всяко време да изтриват от Вашия акаунт своите кандидатури, изпратени към Вас. Независимо от това, Кандидатите нямат задължение да използват функционалностите в Сайта и имат право по всяко време да отправят своите искания директно към Вас;

6.4. да подсигури автоматично изтриване на всички кандидатури, намиращи се в акаунта Ви, при прекратяване на регистрацията Ви в Сайта, освен в случаите, когато това е забранено от закона. Ако желаете да съхраните тези данни, е необходимо да направите това преди закриване на акаунта, като използвате функцията за експорт.

6.5. точки 6.1. – 6.4. не отменят Вашето задължение като Администратор на лични данни да преглеждате и да изтривате своевременно лични данни (кандидатури), за чието обработване нямате правно основание или същото е отпаднало.

6.6. Експорт. В случай че желаете и имате правното основание да съхраните кандидатури извън акаунта Ви в Сайта, можете да използвате функцията за експорт на кандидатури. Вие се задължавате да не съхранявате в акаунта си и да не извличате и обработвате данни, за които нямате правно основание за обработване или за които същото е отпаднало.

6.7. Съгласие. В случай че желаете информация относно кандидати за работа, кандидатствали по Ваша обява през Сайта, да се използва за бъдещи подбори на персонал, Вие се задължавате да получите изричното съгласие за това от съответния кандидатJobMonster.bg не носи отговорност за последващо обработване на информация за Кандидати, от които Вие не сте получили надлежно съгласие за обработване.

7. Обхват на възложените дейности

Обхватът на дейностите по обработване, възложени от Работодателя на JobMonster.bg, с приемането на тези Условия и с използването на Услугите, се определя, както следва:

7.1. Цел: предоставяне на Услугите, предмет на настоящия Договор.

7.2. Субекти на данни: Кандидати, изпратили кандидатури по Ваши обяви за работа в Сайта.

7.3. Данни: информацията и документите, съдържащи се в изпратените към Вас кандидатури.

7.4. Предмет и естество: осигуряване на възможности да получавате кандидатури по Ваши обяви в акаунта Ви и да използвате функционалности за техния преглед, съхраняване, експорт, изтриване и др. под.

7.5. Срок: за срока на действие на договора между Вас и JobMonster.bg, освен ако не е установено нещо различно в настоящите Условия или в действащото законодателство.

8. Сигурност

JobMonster.bg се задължава да:

8.1. прилага технически и организационни мерки (по отношение на персонал, сгради, софтуер, хардуер, мрежи, сървъри, криптиране, контрол, отчетност и мониторинг, проверки за уязвимости и др.) за осигуряване на ниво на защита срещу неоторизиран или инцидентен достъп, загуба, промяна, разкриване или унищожаване на данни, съобразено с рисковете.

8.2. подсигури, че всички лица, оправомощени от JobMonster.bg да обработват лични данни, са поели задължение за спазване на поверителност и преминават регулярни обучения по защита на личните данни, съобразени с дейностите им;

8.3. не разкрива лични данни на Работодателя на трети страни по никакъв друг начин, освен в предвидените в тези Условия и в закона случаи.

9. Проверки във връзка с обработване на лични данни

9.1 JobMonster.bg се задължава да оказва необходимото съдействие за извършване на одити и проверки от компетентен надзорен орган относно възложените му от Вас дейности по обработване на лични данни.

9.2 JobMonster.bg периодично ще предоставя информация за наличните сертификати, одити и др. под., във вид и доколкото това не застрашава сигурността на Услугите. В случай че във връзка с Вашите задължения по защита на личните данни се изискват допълнителни проверки, е възможно възлагането на одит след подписването на предварително споразумение с JobMonster.bg, определящо обхват, срок и избрано по взаимно съгласие акредитирано да извършва одити по Регламент (ЕС) 2016/679 лице. При извършване на такъв вид одит Работодателят се задължава да заплати всички такси, възнаграждения и разходи за извършените дейности и услуги, както от одитиращото лице, така и от JobMonster.bg. Одитът може да се извършва единствено по начин и в степен, които не накърняват задълженията и правата на други ползватели на Сайта, свързани със защитата на личните данни.

10. Уведомление на Работодателя

JobMonster.bg се задължава Ви уведоми:

10.1. в случай на проверка, предприета от надзорен орган по защита на личните данни във връзка с обработване на информация относно Кандидатите, постъпила във Вашия акаунт, освен в случаите, когато това е забранено от закона;

10.2. в случай че установи, че не е в състояние да изпълнява задълженията си по настоящите Условия по каквато и да е причина;

10.3. незабавно (но не по-късно от 24 часа от установяването му), в случай че установи нарушение на сигурността на информацията относно Кандидатите, съхранявана във Вашия акаунт, като известието ще включва: описание на естеството на инцидента, включително, ако е възможно, категориите и приблизителния брой на засегнатите субекти на данни и категориите и приблизителното количество на засегнатите записи на лични данни; описание на евентуални последици от инцидента и описание на предприетите или предложени мерки за справяне с инцидента и/или намаляване на евентуални неблагоприятни последствия.

11. Съдействие на Работодателя

JobMonster.bg се задължава да Ви:

11.1. окаже съдействие при доказване изпълнението на задълженията Ви, свързани с възложеното от Вас обработване на лични данни;

11.2. окаже съдействие при изпълнение на задълженията Ви за уведомяване на надзорния орган в случай на нарушение на сигурността;

11.3. подпомага, доколкото е възможно и разумно може да се очаква, чрез функционалностите на Сайта и чрез подходящи организационни и технически мерки при изпълнението на задълженията Ви да отговаряте на искания за упражняване права на Кандидатите по Ваши обяви, свързани със защитата на личните им данни;

11.4. Вие възлагате, а JobMonster.bg се задължава, при получаване на искане от Кандидат във връзка с упражняване на права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, свързани с получени от Вас кандидатури, да го информира, че е необходимо да се свърже директно с Вас на посочените от Вас контакти. Във връзка с това, Вие се задължавате да поддържате актуални, по всяко време, Вашите контакти в Сайта (т. 4.5).

12. Отговорности

Обработващият лични данни носи отговорност за вреди, произтичащи от извършеното обработване, само когато не е изпълнил задълженията по Регламента, конкретно насочени към обработващите лични данни, или когато е действал извън законосъобразните указания на Администратора или в противоречие с тях. Когато Администратор или Обработващ лични данни е изплатил пълното обезщетение за причинена вреда, той има право да поиска от другите Администратори или Обработващи лични данни, участвали в същата операция по обработване на лични данни, да му възстановят част от платеното обезщетение, съответстваща на тяхната част от отговорността за причинената вреда.

ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ

Този документ съдържа техническите и организационни мерки във връзка с предоставяните Услуги от JobMonster.bg и е неразделна част от Споразумението за обработване на лични данни и Условията.

С цел защита на личните данни JobMonster.bg прилага технически и организационни мерки (по отношение на персонал, сгради, софтуер, хардуер, мрежи, криптиране, контрол, отчетност и мониторинг, проверки за уязвимост и др.) срещу неоторизиран или инцидентен достъп, загуба, промяна, разкриване или унищожаване на данни, съобразени с рисковете и въздействието.

Дата на актуализация: Октомври 2019

ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ

1. Защита на данни

Работодателят е единствен Администратор на данните в своя акаунт JobMonster.bg в ролята си на Обработващ ще третира данните на Работодателя като конфиденциални, като ще ги обработва само във връзка с и до степен, необходима за предоставяне на Услугите или други предвидени в Условията и Политиката случаи.

2. Политики за сигурност

2.1. При обработката на данни JobMonster.bg ще прилага политики за сигурност, съобразени с изискванията на закона и добрите практики, с цел подсигуряване на поверителност, цялостност и наличност на данните.

2.2. За определяне на адекватното ниво на техническите и организационни мерки и допустимия вид защита JobMonster.bg извършва анализ на въздействието върху обработваните лични данни в ролята си на Обработващ.

2.3. С цел подсигуряване на ефективна защита политиките ще бъдат преглеждани регулярно, като най-малко веднъж годишно ще бъде извършван цялостен преглед.

2.4. Всички служители на JobMonster.bg са задължени да прилагат тези политики и практики при своята работа. Служителите се запознават своевременно с всяка промяна, като в допълнение са задължени да преглеждат всички политики минимум веднъж годишно.

2.5 JobMonster.bg ще извършва проверки при назначаване на нови служители в рамките на предвиденото в закона.

2.6. Служителите на JobMonster.bg ще преминават обучения, свързани със сигурността и за защита на личните данни, съобразено със заеманата от тях длъжност минимум веднъж годишно.

3. Инциденти във връзка със сигурността

3.1 JobMonster.bg ще прилага документиран план за действие при инциденти, свързани със сигурността и в съответствие с изискванията за уведомяване съгласно Регламента.

3.2 JobMonster.bg ще разследва всички потенциални случаи на инциденти и ще приложи план за действие. В случай че Работодателят подозира наличие на уязвимост или инцидент със сигурността, е необходимо незабавно да уведоми JobMonster.bg.

3.3 JobMonster.bg ще уведоми незабавно (но не по-късно от 24 часа) в случай на установяване на нарушение на сигурността на информациятта на Работодателя, като ще предостави, доколкото е възможно, информация за инцидента и предприетите действия.

4. Физическа защита и контрол на достъпа

4.1 JobMonster.bg ще използва колокационни центрове с контрол на физическия достъп, включващ актуален списък на лицата с права за достъп и лог на посещенията.

4.2 JobMonster.bg ще използва центрове с подсигурено непрекъсваемо захранване, климатизация и защита срещу пожар, кражба и вандализъм.

4.3 JobMonster.bg ще контролира достъпа до своите офиси, като се допускат само оторизирани лица и лица с упълномощен придружител JobMonster.bg ще прилага технически мерки като електронна система за контрол на достъпа, СОТ и др.

5. Информационните системи и мрежи

5.1 JobMonster.bg ще поддържа документирана архитектура на инфраструктурата JobMonster.bg ще преглежда архитектурата, включително мерките за сигурност и ще прилага добри практики по отношение на сегментация и изолация. В случай на използване на безжични мрежи, те ще бъдат криптирани, ще използват надеждна оторизация и няма да имат пряк достъп до мрежи, директно свързани с Услугите. Мрежите, свързани с Услугите, няма да използват безжична технология.

5.2 JobMonster.bg ще съхранява данните на Работодателя логически отделени от данните на останалите Работодатели.

5.3 JobMonster.bg ще прилага криптиране при пренос на данни през публични мрежи, като използва технологии като HTTPS и др.

5.4 JobMonster.bg ще прилага решения за управление на ключове, криптиране и псевдономизация на съхраняваните данни в зависимост от нивото на риск при съответната дейност.

5.5. При управление на достъпа на своите служители JobMonster.bg ще дава минималните необходими права за изпълнение на служебните задължения или конкретно възложена задача, налагаща съответния достъп, само за периода, за който е необходим.

5.6 JobMonster.bg ще прилага добри практики за използване на пароли, криптографски ключове, управление на сесиите, акаунти и др.

5.7 JobMonster.bg ще използва набор от софтуерни и хардуерни решения за защита и мониторинг и одитиране на сигурността на Услугите (Web Application Firewalls, Network Firewalls, Key management and encryption devices, SIEM, etc.) и на крайните устройства, като решения за защита от вируси и зловреден софтуер, актуализация на софтуера, криптиране и др.

5.8. В случай че е приложимо, JobMonster.bg ще санитизира физическите информационни носители, предназначени за повторна употреба или в случай че такава употреба не е планирана, ще ги унищожава, прилагайки добрите практики.

6. Сигурност, непрекъснатост и наличност

6.1 JobMonster.bg ще провежда автоматични и/или ръчни тестове за проникване и уязвимост периодично и при внедряване на нови или промяна на съществуващите приложения, системи и мрежи.

6.2. Минимум веднъж годишно и/или при съществени промени, JobMonster.bg ще провежда тестове за проникване и уязвимост на приложенията, системите и мрежите, включително чрез етично хакерство, извършвани от независима трета страна с адекватен опит и репутация.

6.3 JobMonster.bg ще поддържа политики и процедури за управление на риска при промени. Преди внедряване на промени в приложенията, системите и мрежите, те ще бъдат документирани в заявка за промяна, включваща описание, причина за промяната, график, оценка на риска и въздействието, очакван резултат, план за връщане назад и документирано одобрение от упълномощено лице.

6.4 JobMonster.bg ще поддържа списък на информационните системи, свързани с предоставяне на Услугите, и ще извършва мониторинг на състоянието им.

6.5 JobMonster.bg ще извършва периодична оценка на информационните системи, свързани с предоставяне на Услугите, по отношение на сигурност, непрекъснатост и наличност.

6.6 JobMonster.bg ще подсигури архивиране на данните на Работодателя, като гарантира, че минимум едно копие се съхранява отделно от основната система. Архивите ще бъдат съхранявани в криптиран вид JobMonster.bg ще извършва тестове за тяхното състояние и възможността да бъдат възстановени.

6.7. Освен планирана актуализация на софтуера, приложенията, системите и мрежовите устройства, при необходимост JobMonster.bg ще прилага частични пачове след оценка на целесъобразността и риска.

7. В допълнение JobMonster.bg се задължава да приложи организационни и технически мерки съгласно препоръките и становищата на КЗЛД.

7.1. Физическа защита JobMonster.bg се задължава да прилага технически и организационни мерки за физическа защита на личните данни, включващи в приложимите случаи:

 • определяне на зоните с контролиран достъп;
 • определяне на помещенията, в които ще се обработват лични данни;
 • определяне на помещенията, в които ще се разполагат елементите на комуникационно-информационните системи за обработване на лични данни;
 • определяне на организацията на физическия достъп;
 • определяне на режима на посещения;
 • определяне на използваните технически средства за физическа защита;
 • определяне на екип за реагиране при нарушения.

Като изпозва: ключалки; шкафове; метални каси; оборудване на зоните с контролиран достъп; оборудване на помещенията; устройства за контрол на физическия достъп; охрана и/или система за сигурност; средства за защита на периметъра; пожарогасителни средства; пожароизвестителни и пожарогасителни системи.

7.2. Персонал – JobMonster.bg се задължава да прилага организационни мерки спрямо физическите лица, които обработват лични данни под неговото ръководство, включващи:

 • познаване на нормативната уредба в областта на защитата на личните данни;
 • познаване на политиката и ръководствата за защита на личните данни;
 • знания за опасностите за обработваните лични данни;
 • относно споделяне на критична информация между персонала (например идентификатори, пароли за достъп и т.н.);
 • съгласие за поемане на задължение за неразпространение на личните данни;
 • обучение;
 • тренировка на персонала за реакция при събития, застрашаващи сигурността на данните.

(а) Да прилага мерки, гарантиращи достъпа до лични данни, само на лица, чиито служебни задължения или конкретно възложена задача налагат такъв достъп, при спазване на принципа „Необходимост да знае”.

(б) Да задължи лицата, преди да обработват лични данни, да са запознати с:

 • нормативната уредба в областта на защитата на личните данни;
 • инструкцията и ръководствата за защита на личните данни;
 • опасностите за обработваните лични данни.

(в) Се задължава лицата, които обработва лични данни под неговото ръководство, да подписват декларация за неразгласяване на лични данни, до които са получили достъп при и по повод изпълнение на задълженията си.

7.3. Документална –  JobMonster.bg се задължава да прилага система от организационни мерки при обработването на лични данни на хартиен носител, включваща:

 • определяне на регистрите, които ще се поддържат на хартиен носител;
 • определяне на условията за обработване на лични данни;
 • регламентиране на достъпа до регистрите;
 • контрол на достъпа до регистрите;
 • определяне на срокове за съхранение;
 • правила за размножаване и разпространение;
 • процедури за унищожаване;
 • процедури за проверка и контрол на обработването.

7.4. Информационни системи и мрежи –  JobMonster.bg се задължава да приложи технически и организационни мерки за защита на информационните системи и мрежи, включващи в приложимите случаи:

 • инструкция за защита на личните данни, ръководства по защита и стандартни операционни процедури;
 • определяне на роли и отговорности;
 • идентификация и автентификация;
 • управление на регистрите;
 • контроли на сесията;
 • външни връзки/свързване;
 • телекомуникации и отдалечен достъп;
 • наблюдение;
 • защита от вируси;
 • планиране на случайността/непредвидените случаи;
 • поддържане/експлоатация;
 • управление на конфигурацията;
 • копия/резервни копия за възстановяване;
 • носители на информация;
 • физическа среда/обкръжение;
 • персонална защита;
 • тренировка на персонала за реакция при събития, застрашаващи сигурността на данните;
 • определяне на срокове за съхранение на личните данни;
 • процедури за унищожаване/заличаване/изтриване на носители.

7.5. Криптографска защита – JobMonster.bg се задължава да прилага технически и организационни мерки за криптографска защита на личните данни, включващи в приложимите случаи:

 • стандартните криптографски възможности на операционните системи;
 • стандартните криптографски възможности на системите за управление на бази данни;
 • стандартните криптографски възможности на комуникационното оборудване;
 • системи за разпределение и управление на криптографските ключове;
 • нормативно определените системи за електронен подпис.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни за Работодатели (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване от Работодатели („Условията“). В случай че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате Сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: Октомври 2019

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

С цел предоставяне на услугите (“Услуги”) в сайта www. JobMonster.bg (“Сайта”), обработва лични данни на Представители на Работодатели и физически лица – Работодатели или други физически лица, посочени по-долу („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас), в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни JobMonster.bg спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

1. Групи лица, за които се обработват данни

Във връзка с предоставените Услуги JobMonster.bg обработва информация относно следните Субекти на данни:
(а) Представители на Работодатели („Представители“) – физически лица;
(б) Работодатели – физически лица, регистрирани в Сайта;
(в) Физически лица, посочени от Работодателя, като лица за контакт (административен контакт, финансов контакт, длъжностно лице по защита на данните и др.)

2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

2.1. Информация, която Вие предоставяте

Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

(а) Регистрация на фирмен акаунт, потребители и контакти. При създаването и при ползването на фирмен акаунт в Сайта се изисква информация за Работодателя; Представители на Работодателя; Лица за контакт; Длъжностно лице по защита на данните по смисъла на Регламента (ако има такова). В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и приемането на Условията (дата, час и IP адрес).

Данните, които се предоставят от Вас при регистрацията на акаунт, добавяне на Представители и лица за контакт, могат да бъдат:

 • Работодатели – физически лица: име, адрес на управление, други данни за контакт (адрес за кореспонденция; телефон; имейл адрес); ЕИК/ БУЛСТАТ; ДДС номер и др.
 • Представители на Работодатели („Представители“) – физически лица: име, длъжност, служебен телефон, служебен имейл адрес и др.
 • Лица за контакт – физически лица: име, длъжност, служебен телефон, служебен имейл адрес и др.

(б) Допълнителни потребители и контакти. Съобразно Условията, в случай че е необходимо и имате необходимите права, можете да добавяте допълнителни фирмени потребители (Представители) с достъп до фирмения акаунт, като за тази цел се попълва информация като: име, фамилия, длъжност, служебен имейл адрес, права за достъп и др. При добавяне на допълнителни фирмени потребители и лица за контакт във фирмения акаунт, Вие декларирате и гарантирате, че имате необходимата оторизация и че сте запознали предварително съответните лица с тази Политика.

(в) Договори, декларации и др. Обменени между Вас и JobMonster.bg документи, свързани със сключването и изпълнението на договора (допълнителни споразумения; пълномощни; декларации; фактури и др. под.). Тези документи е възможно да съдържат име, длъжност, информация за контакт, саморъчен/електронен подпис и др.

(г) Кореспонденция, жалби и сигнали. С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на JobMonster.bg  чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

(д) Специални категории (чувствителни) данни. Услугите на JobMonster.bg и предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за събиране, съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. Вие се задължавате да не съхранявате такива данни във Вашия фирмен акаунт. В допълнение, Вие не следва да изисквате от Кандидатите по Ваши обяви да изпращат такива данни посредством Сайта JobMonster.bg не е длъжен и не следи за наличието на посочените тук данни в Сайта.

(е) Други данни JobMonster.bg може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.

2.2. Данни, свързани с процеса на ползване на Услугите

(а) Договорна и финансова информация. Във връзка със сключването и изпълнението на Договора за предоставяне на Услугите между Вас и JobMonster.bg, е възможно обработването на следните данни:

 • Информация относно договорните уговорки;
 • Информация, свързана с извършените и дължими плащания за Услугите (при валидация на акаунт и ползване на платени услуги в Сайта, информацията може да включва име, банка, номер на банкова сметка и др.);
 • Информация, свързана с администрирането и предоставянето на Услугите;
 • История и информация за заявени Услуги;
 • История и информация за използването на Услугите;
 • Друга информация, създадена или предоставена в процеса на използване на Услугите.

(б) Настройки и известия. При някои от Услугите са налични настройки и известия (вкл. по електронна поща), улесняващи Вашата работа със Сайта JobMonster.bg обработва съответната информация за тази цел.

(в) Инструкции и лог на действията по обработване на лични данни. JobMonster.bg предоставя технологична възможност за получаване на кандидатури по публикувани от Вас обяви и за съхранението им във Вашия акаунт, като с приемането на Условията Работодателят (в ролята на “Администратор”) възлага на JobMonster.bg (в ролята на “Обработващ”) да обработва лични данни за целите на предоставяне на Услугите, при стриктно спазване на Условията и съгласно Вашите Инструкции (т. 5.3 от Споразумението за обработване на лични данни, неразделна част от Условията).

Във връзка с това може да се съхранява информация за направените от Вас и/или Ваши Представители инструкции посредством наличните в Сайта функционалности, както и за действия, свързани с обработване на лични данни (кандидатури). Такава информация включва:

 • Действия като достъп до акаунта и промени в него, заявяване на услуги, публикуване и редактиране на обяви и др.
 • Действия, свързани с достъп до данни (кандидатури), като достъп, изтриване, експорт и др.

Съхраняваната информация включва действие, Представителя, извършил действието, дата и час, IP адрес и др.

(г) Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др. В Сайта се използват логове със следните цели:

 • За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
 • За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
 • За развитие и подобряване на Услугите в Сайта;
 • За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;
 • Логове в случаи, в които това се изисква от закона (като логове на електронни волеизявления).

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

(д) Бисквити. За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити. Можете да намерите детайлно описание на използваните бисквити и тяхното предназначение.

3. Цели на обработване на лични данни

JobMonster.bg събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:

 • Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на Услугите между Вас и JobMonster.bg;
 • Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и JobMonster.bg;
 • Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;
 • Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на JobMonster.bg.

(а) Сключване и изпълнение на договор. Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и JobMonster.bg, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез Сайта. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

(б) Легитимен интерес. Целите на легитимните интереси на JobMonster.bg или на трети лица (други ползватели на Сайта (Кандидати, Работодатели, Представители на Работодатели, лица за административен контакт и нерегистрирани потребители на Сайта), служители на JobMonster.bg и негови подизпълнители или доставчици на услуги), включват:

 • Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;
 • Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на Услугите;
 • Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите;
 • Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
 • Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на JobMonster.bg, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

(в) Законови задължения. Това са цели като:

 • Финансово-счетоводни дейности, при които е необходимо обработването и съхранението на информация, която законът изисква с оглед изпълнението на данъчните, счетоводни и други отчетни задължения;
 • Дейности по изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на JobMonster.bg да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. под.;
 • Дейности по изпълнение на задължения за документиране, отчетни задължения и други задължения, свързани с изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и действащото законодателство, включително във връзка с възложените със Споразумението за обработване на лични данни задължения и други приложими задължения.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

(г) Изрично съгласие. Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

4. Срок на съхранение

Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (изтриване на данни) от всички резервни копия е 30 дни.

5. Предоставяне на информация

JobMonster.bg не предоставя Ваши лични данни на трети лица по никакъв друг начин, освен описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.

Работодателят и Представители на Работодателя. Данните в акаунта на Работодателя, като данните за Представителите, заявени услуги, публикувани обяви и други действия, са достъпни за Работодателя и за негови Представители, като това какви данни са достъпни зависи от нивото на достъп на съответния Представител, определено от Работодателя.

Доставчици и подизпълнители JobMonster.bg използва подизпълнители и доставчици на услуги като специализирани дата центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудване, счетоводни услуги, и др. При работата си с подизпълнители и доставчици JobMonster.bg изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящите Политика и Условия.

Доставчици

Трети лица. Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на JobMonster.bg и/или други потребители на Услугите.

Промяна на собственост. В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащо обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

6. Права по отношение на личните данни

Регламентът предвижда следните права за физически лица:

6.1. Право на информираност.
Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

6.2. Право на достъп. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

Такъв достъп може да бъде осъществен чрез предвидените в акаунта на Работодателя функционалности.

6.3. Право на коригиране. Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

Ваши данни могат да бъдат коригирани от Вас и/или упълномощен Представител на Работодателя.

6.4. Право на изтриване. Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

6.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

6.6. Право за уведомяване на трети лица. В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратор на Ваши лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

6.7. Право на преносимост на данните. Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

6.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

6.9. Право на оттегляне на съгласие. Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

6.10. Право на възражение. Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

6.11. Право на жалба до надзорен орган.
Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган , ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

7. Точност на информацията
JobMonster.bg не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

8. Длъжностно лице по защита на данните
Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Длъжностното лице по защита на данните на JobMonster.bg, имейл: info@jobmonster.bg

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТИ

Тук можете да се запознаете с ползваните бисквити и други технологии за съхранение на информация във връзка с предоставяните услуги (“Услугите”) в сайта www.jobmonster.bg и/или мобилните версии и приложения (“Сайта”).

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТИ

Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Сайта услуги.

JobMonster.bg прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС.

Бисквити се използват за следните цели:

Вид Срок на съхранение Описание
Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона “обратно” и др.) Временно (за времето на престоя Ви в Сайта) Тези бисквити са технически необходими за вход, управление на навигацията и ползването на Сайта. Сайтът не може да функционира надеждно и нормално без тях.
Настройки (език на Сайта, избор за ползване на мобилна или десктоп версия, скриване на информационни кутии) До 6 /шест/ месеца от последното ползване Това са бисквити, които се използват за запазване на Вашите настройки; които Ви дават възможност да скриете информационни кутии, с които сте се запознали и др. под.
Функционалност бързи линкове за търсене До 6 /шест/ месеца от последното ползване В случай че ползвате тази опция, имате възможност да повтаряте бързо и лесно предишно търсене (от последните 10 търсения).
Функционалност автоматично влизане в акаунта До 6 /шест/ месеца от последното ползване В случай че ползвате тази опция, тя Ви позволява да влизате автоматично във Вашия акаунт.

Изтриване на бисквитите от Вашия браузър

В JobMonster.bg е предвидена специална функционалност, позволяваща Ви да изтриете всички бисквити от JobMonster.bg. В случай че желаете да направите това, използвайте този линк: Изтриване на всички бисквити от този браузър

Контрол на бисквитите в браузъра
В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org.

Единственото място за среща на всички работодатели и служители в реално време, което дава възможност за бърз контакт с правилните кандидати!

Свържете се с нас

JobMonster
info@jobmonster.bg
+359 889 364 557
www.jobmonster.bg